Klachtenprocedure

Heb je klachten over de behandeling of problemen met een therapeut die is aangesloten bij Zhong, dan kun je de volgende stappen nemen:

Samen oplossen
Ga in gesprek met de therapeut en zoek samen naar een oplossing. Komen jullie er niet uit? Dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon
Stuur de klacht in een gesloten envelop naar het secretariaat t.a.v. onze klachtenfunctionarissen de heer Jan Willem Ilbrink of mevrouw Nanon Heckers of per mail naar klachtenfunctionariszhong@gmail.com. De klachtenfunctionaris beoordeelt de zaak en kan optreden als mediator. Is er geen oplossing mogelijk, dan kan de klachtenfunctionaris adviseren de klacht in te dienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
De KAB beoordeelt of de klacht gegrond of ongegrond is, maar kan geen sancties opleggen. De commissie stelt jou op de hoogte als ze je klacht niet kan aannemen omdat het een tuchtzaak is. Je kunt ook zelf een klacht neerleggen bij de KAB, zonder Zhong te informeren.

Tuchtcollege
Daarnaast kent Zhong een tuchtrecht samen met de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten), RCN (Register Craniosacraaltherapie Nederland), NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst) en VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten).
Het Tuchtcollege kan aan therapeuten bij schending van beroepsnorm een maatregel opleggen.

Klachten over een therapeut kun je bij het tuchtcollege schriftelijk indienen.
Tuchtcollege
Postbus 2122
6020 AC Budel